พิมพ์
ฮิต: 11575

ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

 

ศาลเจาพอ 01 ศาลเจาพอ 02 ศาลเจาพอ 03

 (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ศาลทรงจีนยอดหมวก ๘ เหลี่ยม (ก๋วยเล้ง)
เป็นที่สักการะของชาว กองบิน ๕ และประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เชื่อถือว่าเจ้าพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์ อภินิหาร เมตตา ปกป้องรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปราศจากภยันอันตราย คิดหวังสิ่งใดอันที่ถูกที่ควรจะได้สมดั่งปรารถนา

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสักการะบูชาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐-๑๘๐๐ น.
(ต้องเตรียมบัตรประชาชน เพื่อแลกบัตรเข้าพื้นที่)