พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์

เปิดบริการให้เข้าชม
เสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ น.  :::  วันราชการ เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ต้องทำหนังสือแจ้งผู้บังคับการกองบิน ๕

อัตราการเข้าชม

อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
:: ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท    :: เด็ก(ส่วนสูง ๙๐-๑๒๐) ๒๐ บาท   :: เด็ก (ส่วนสูงต่ำกว่า ๙๐) ฟรี
:: ทหารอากาศในเครื่องแบบ ฟรี    :: ทหารหรือข้าราชการพลเรือนในเครื่องแบบ ๒๐ บาท
:: ผู้พิการ /  ทหารผ่านศึก / ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) /ลูกหลานทายาทวีรชนผู้พลีชีพในเหตุการณ์ ฟรี
:: ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท  :: ต่างชาติเด็ก (ส่วนสูง ๙๐-๑๒๐) ๕๐ บาท   ::ต่างชาติเด็ก (ส่วนสูงต่ำกว่า ๙๐) ฟรี
** เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.บน.๕ เป็นกรณีพิเศษ


ติดต่อสอบถาม แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕
๐๓๒-๖๑๑๐๑๗, ๓๑  ต่อ  ๖๐๒๐๒, ๖๐๒๑๕  ๐๒-๕๓๔๐๒๑๕,  ๐๘๐-๓๑๓๑๘๗๖

พพธภณฑ กองบน 5 02