เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : ๐๓๒-๖๑๑๐๓๑ ,๐๓๒-๖๑๑-๕๘๗, ๐๓๒-๖๑๑-๐๑๗

 

สถานที่ตั้งหน่วย
๑๓๕ หมูู่ ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

 

แผนที่หน่วยโดยสังเขป :